Rád svätého Bazila Veľkého

Jeho zriadenie sa spája s menom svätého Bazila. Na mníšskych územiach Palestíny sa oboznámil s asketicky žijúcimi pustovníkmi, a tak začal aj on žiť pustovníckym životom. Viac ako sto pustovníkov sa pripojilo k nemu, a tak jeho osamelosť bola nahradená životom v spoločnosti. Základné zásady mníšskeho života zhrnul do regule, ktoré sú dodnes základnými predpismi východného mníšstva. Na maďarskom území sa už pred svätým Štefanom objavili mnísi byzantského obradu. V XI.-XII. storočí fungovalo na našom území mnoho monastierov gréckeho obradu. Ich pokles nastal v XIII. storočí, kedy sa veľmi rozšíril latinský obrad. Posledné baziliánske kláštory boli zničené Mongolskou inváziou. Moderné obnovenie Rádu baziliánov sa viaže s menom pápeža Leva XIII. Baziliáni sa do Máriapóču dostali v prvej polovici XVIII. storočia, kde v roku 1731 začali výstavbu baziliky a s ňou paralelne aj výstavbu kláštora. Baziliáni slúžili do roku 1950 okolitým obyvateľom a pútnikom prichádzajúcim k slziacej Panny Márie. Dnes túto úlohu vykonávajú eparchiálny kňazi spolu s laickými kolegami, avšak zbožná prítomnosť otcov baziliánov je naďalej súčasťou Máriapóčskej baziliky. V duchu Regule svätého Bazila Veľkého, hlavnou úlohou maďarských baziliánov bol svätý život, čiže vytrvalá snaha mať lásku k Bohu a k ľuďom.

Rád sestier svätého Bazila Veľkého

Žijú podľa základných princípov mníšskeho života svätého Bazila Veľkého (330-379), otca mníšstva. V Máriapóči zriadili pútnický dom a sirotinec, vyučovali, vyrábali liturgické rúcha, pracovali s mládežou a v rôznych združeniach, organizovali duchovné obnovy. V Máriapóči udržiavajú aj ženský dom seniorov, vykonávajú službu v chráme a naďalej organizujú duchovné obnovy. Tretí rád baziliánov je svetovou vetvou Rádu svätého Bazila Veľkého. Cieľom tohto spoločenstva je udržiavať jedno nábožné gréckokatolícke spoločenstvo pod vedením Rádu svätého Bazila Veľkého. Členovia tretieho rádu popri dennej osobnej modlitbe sa modlia aj spoločenské modlitby. Pravidelne sa zúčastňujú svätej liturgie, snažia sa každý týždeň prijímať Eucharistiu a mesačne pristupovať k sviatosti zmierenia. Horlivo sa snažia praktizovať pomocnú lásku k blížnemu. Členom spoločenstva sa môže stať každý pokrstený katolícky človek, ktorý sa s najväčšou vážnosťou snaží dosiahnuť plnosť kresťanstva, a to každodennou praxou čnostného života.

Kegyhely